Forretningsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE
1.1. Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om Monsterbilligt.com’s salg og levering af produkter til erhvervskunder.

1.2. Forretningsbetingelserne udgør sammen med Monsterbilligt.com’s tilbud til kunden det samlede aftalegrundlag.


1.3. Fravigelser fra nærværende betingelser skal ske ved særskilt skriftlig aftale mellem parterne.


2. TILBUD OG AFTALE
2.1. Monsterbilligt.com’s tilbud er gældende i 14 dage fra fremsendelsen af tilbuddet. Der er indgået en bindende aftale om levering, når kunden har afgivet en overensstemmende accept af det fremsendte tilbud inden fristens udløb.

2.2. Ændringer til det aftalte kan herefter alene ske ved særskilt skriftlig aftale herom mellem parterne.


3. PRIS
3.1. Alle priser er eksklusiv moms og levering, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2. Daypaq.com vil være berettiget til at ændre en aftalt pris, såfremt beregningsgrundlaget for det afgivne tilbud væsentligt har ændret sig. I beregningsgrundlaget indgår blandt andet – men ikke begrænset til - lønninger, materialepriser, offentlige afgifter, pris for eventuel benyttelse af underleverandør mv.


3.3. Såfremt en aftalt pris væsentligt ændres som følge af punkt 3.2, skal kunden have mulighed for at hæve aftalen. Kunden vil dog være forpligtet til at betale for allerede udført arbejde, uanset at dette indgår i en større opgave, som kunden grundet prisstigninger i henhold til punkt 3.2 ikke ønsker fuldført.


3.4. Såfremt kunden ønsker udarbejdelse af skitser, udkast til layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk etc., vil dette arbejde blive afregnet i henhold til Monsterbilligt.com’s til enhver tid gældende timepris herfor. Timeprisen vil til enhver tid fremgå af Monsterbilligt.com’s hjemmeside.


3.5. Daypaq.com kan endvidere regulere den aftalte pris, såfremt Daypaq.com har været nødsaget til at anvende ekstratimer, som følge af kundens levering af mangelfuldt eller uegnet materiale, eller såfremt kunden efter arbejdets påbegyndelse ønsker at ændre det leverede materiale. En prisændring på mere end DKK 10 % skal accepteres af kunden forinden arbejdet igangsættes.


4 BETALING
4.1. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2. I tilfælde af forsinket betaling er kunden forpligtet til at betale en rente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling er sker.


4.3. Daypaq.com kan til enhver tid kræve, at der skal ske acontobetalinger. Såfremt anmodning herom først fremsættes efter aftalens indgåelse, kan acontobetaling alene ske, såfremt kundens forhold er årsagen til, at Monsterbilligt.com’s arbejde ikke kan udføres kontinuerligt.


4.4. Daypaq.com er endvidere til enhver tid berettiget til at kræve, at kunden stiller bankgaranti for betaling af købesummen. Såfremt Daypaq.com først anmoder herom efter aftalens indgåelse, er Daypaq.com forpligtet til at friholde kunden for udgiften hertil.


4.5. Såfremt kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, vil Daypaq.com være berettiget til at ophæve aftalen, og fordre ethvert tab erstattet af kunden.


4.6. Kunder kan vælge at betale med kreditkort gennem ”Stripe”. De accepterede kort er: visa, mastercard og american express.


5 LEVERING
5.1. Leveringsstedet er Monsterbilligt.com’s forretningslokale på Park Allé 382, 2625 Vallensbæk, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2. Levering finder sted på det mellem parterne aftalte tidspunkt jf. dog punkt 7.


5.3. Såfremt det er skriftligt aftalt mellem parterne, at produktet skal sendes til kunden, sker forsendelse for kundens regning og risiko.


6. OPBEVARING
6.1. Opbevaring af det færdige produkt, eller anden ejendom tilhørende kunden efter færdiggørelsen af produktet, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Daypaq.com samt mod betaling herfor.

7. FORSINKET LEVERING
7.1. Såfremt leveringen af det færdige produkt forsinkes, oplyser Daypaq.com hurtigst muligt kunden herom samt årsagen til forsinkelser, og en ny forventet leveringstid.

7.2. Såfremt den forsinkede levering skyldes kundens forhold, handlinger eller undladelse er Daypaq.com berettiget til en rimelig forlængelse af leveringstiden. Bevirker dette yderligere omkostninger for Daypaq.com er kunden forpligtet til at afholde disse.

7.3. Daypaq.com er endvidere berettiget til en forlængelse af leveringstiden ved forsinkelse i henhold til punkt 10.3.

8. REFUNDERINGSPOLITIK:

8.1. Som udgangspunkt er det ikke muligt at returnerer produkter der er købt hos monsterbilligt.com. Dette er på grund af at disse er specialfremstillet.
Drejer det sig om en reklamation, bedes der rettes henvendelse til: hej@monsterbilligt.com med ordrenummer, samt billeder af reklamationen.

8.2. Hvem betaler udgiften ved returnering af pakker?
Her bedes der rettes henvendelse til hej@monsterbilligt.com, da det ikke som udgangspunkt er muligt at returnere produkter. Har du modtaget en forkert pakke, så betaler vi for fragten af denne.

8.3. Hvordan sender jeg en pakke retur?
Pakker bedes sendes retur til:

monsterbilligt.com
Park Allé 382B
2625 Vallensbæk
Tlf. 70666768

8.4. Hvad skal jeg gøre hvis min pakke er gået i stykker?
Modtager du en pakke, der er beskadiget under forsendelsen, bedes du straks (og senest inden for 24 timer) rette henvendelse til os på hej@monsterbilligt.com.Vi anbefaler, at du ikke tager imod pakken, hvis du kan se, at den er beskadiget under fragten, dvs. hvis der er huller i kassen, den er våd eller lignende. Nægter du at modtage pakken, bliver den returneret og vi får besked af Post Danmark/GLS. Vedhæft gerne foto af både indhold og emballage, ellers dækker Post Danmark/GLS ikke skaden.


9. MANGLER
9.1. Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede skal kunden straks reklamere over dette. Såfremt kunden ikke har reklameret inden for 8 dage fra levering har fundet sted, bortfalder kunders mulighed for at gøre manglen glædende.

9.2. Daypaq.com vil være berettiget ti l at afhjælpe en eventuel mangel, såfremt afhjælpning kan ske inden rimelig tid. Kunden kan alene hæve aftalen, såfremt der er tale om en væsentlig mangel ved det leverede.


9.3. Daypaq.com er ikke ansvarlig for mangler ved det materiale, som kunden selv har leveret, eller mangler som følge heraf.


9.4. Daypaq.com er ikke ansvarlig for mangler, som kunden ikke skriftligt har rettet i forbindelse med korrekturlæsning, prøvetryk etc.


9.5. Ved CMYK-print kan der forekomme farvefravigelser på +/- 5%, hvilket kunden er bekendt med ikke kan udgøre en mangel.


9.6. Der kan endvidere forekomme variationer i størrelser på +/- 2%, hvilket kunden er bekendt med ikke kan udgøre en mangel.10. RETTIGHEDER
10.1. Såfremt Daypaq.com i forbindelse med udførelsen af en opgave for kunden har udarbejdet skitser, udkast til layout, prøvetryk etc. tilhører disse Monsterbilligt.com.

10.2. Såfremt Daypaq.com til brug for udførelse af en opgave for kunden har udarbejdet reproduktions- eller trykmedier, eller mellemprodukt eller lignende er disse Monsterbilligt.com’s ejendom og kan ikke kræves udleveret til kunden. Dette uanset, om kunden er blevet særskilt faktureret for udarbejdelsen heraf. Mellemproduktet/reproduktionsproduktet vil dog alene blive opbevaret efter aftale med kunden og vil ikke blive anvendt til udførelse af arbejde for andre kunder.


10.3. Kunden er ansvarlig for at være i besiddelse af de immaterielle rettigheder, der er nødvendige for Monsterbilligt.com’s udførelse af opgaven, herunder – men ikke begrænset til – rettigheder til reproduktion, tekster, billeder, tegninger, mønstre, former, varemærker, forretningskendetegn etc. Såfremt tredjemand gør krav gældende mod Monsterbilligt.com, som

følge af kundens manglende rettigheder, er kunden forpligtet til at skadesløsholdelse Daypaq.com herfor.


11. ANSVAR
11.1. Monsterbilligt.com’s erstatningsansvar kan aldrig overstige kundens faktiske indbetaling for den konkrete ordre.

11.2. Daypaq.com er ikke ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til - tab af produktion, salg, fortjeneste, goodwill, tid etc. i forbindelse med forsinkede levering eller mangler ved det leverede, medmindre tabet er forårsaget forsætteligt eller groft uagtsomt.


11.3. Daypaq.com er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder – men ikke begrænset til – usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder mv.


12. UNDERLEVERANDØRER
12.1. Daypaq.com er uden kundens samtykke berettiget til at antage underleverandører til hel eller delvis udførelse af en aftalt opgave.

12.2. Daypaq.com er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelse, der skyldes en underleverandørs mangler eller forsinkelse i henhold til punkt 10.3.


13. OPSIGELSE
13.1. Aftale om periodiske opgaver kan af hver part opsiges med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

14. LOVVALG OG VÆRNETING
14.1. Parternes aftale er underlagt dansk ret.